Ogłoszenia

 • Informacja o kandydatach na stanowisko-księgowy +

  INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY – przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Czytaj Dalej
 • Konkurs na stanowisko Księgowy- zgłoszenia do 27-07-2018r. +

 • Konkurs na stanowisko Główny Księgowy +

  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w wymiarze - 0,5 etatu Czytaj Dalej
 • Informacja o konkursie na stanowisko-księgowy +

 • Konkurs na stanowisko -księgowy +

      Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach             OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  Księgowy  umowa o pracę na Czytaj Dalej
 • 1

logo bip

 

 

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach

            OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Księgowy 

umowa o pracę na czas określony

z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać na stępujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

-          wykształcenie wyższe,

-          znajomość przepisów: ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

-          utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

-          wysoka kultura osobista, lojalność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole umiejętność korzystania z przepisów             prawa,

-          nieposzlakowana opinia,

-          brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne                       przestępstwo skarbowe,

-          umiejętność obsługi komputera oraz programów Vulcan (place, inwentarz), Płatnik

2. Proponowane wynagrodzenie:

a) wynagrodzenie zasadnicze 825 zł. – 1500 zł. + dodatek za wieloletnią pracę

3. Warunki pracy:

-          praca w budynku szkoły ul. Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. sporządzanie list płac pracownikom zatrudnionym w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach.
 2. naliczanie i sporządzanie list wypłat zasiłków chorobowych, odpraw emerytalnych oraz rentowych, nagród jubileuszowych, nagród Starosty oraz dyrektora szkoły.
 3. sporządzanie sprawozdań dotyczących funduszu płac (m.in. SIO).
 4. sporządzanie na podstawie list płac przelewów wynagrodzeń na konta pracowników (iPKO).
 5. sporządzanie przelewów potrąceń z list płac(iPKO).
 6. rozliczanie ZUS tj. kontrola nad prawidłowym naliczaniem składek oraz ich przekazywanie.
 7. rozliczanie deklaracji podatkowych oraz odprowadzanie podatku od wynagrodzeń.
 8. sporządzanie imiennych raportów, zgłoszeń oraz wyrejestrowań i przekazywanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Program Płatnik).
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych, rejestracja dokumentów przychodu i rozchodu wyposażenia oraz wykonywanie innych czynności wymaganych przez przepisy inwentaryzacji (Program Inwentarz).
 10. prowadzenie dokumentacji księgowej (zarządzenia dyrektora, pisma, wnioski).
 11. sporządzanie imiennych rocznych informacji o pobranej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 12. sporządzanie wszelkich zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracownikom szkoły.
 13. obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach Portalu Sprawozdawczego GUS
 14. wykonywanie innych poleceń zleconych przez dyrektora szkoły lub głównego księgowego.

7. Wymagane dokumenty:

-          życiorys (c.v.),

-          kwestionariusz osobowy (w załączeniu),

-          list motywacyjny,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopia dowodu osobistego,

-          własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwającego stosunku pracy, celem potwierdzenia okresów zatrudnienia.

      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

       Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

       Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać w zaklejonej kopercie w terminie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. na adres: Liceum Ogólnokształcące w Pionkach, ul. Aleje Lipowe 23 z dociskiem na kopercie "Oferta pracy na stanowisko księgowy"

       Dokumenty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30