Ogłoszenia

 • Informacja o kandydatach na stanowisko-księgowy +

  INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY – przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Czytaj Dalej
 • Konkurs na stanowisko Księgowy- zgłoszenia do 27-07-2018r. +

 • Konkurs na stanowisko Główny Księgowy +

  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w wymiarze - 0,5 etatu Czytaj Dalej
 • Informacja o konkursie na stanowisko-księgowy +

 • Konkurs na stanowisko -księgowy +

      Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach             OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  Księgowy  umowa o pracę na Czytaj Dalej
 • 1

logo bip

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego Księgowego w wymiarze - 0,5 etatu

w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach

ul. Aleje Lipowe 23

26-670 Pionki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458).

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

3. Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.

 

Główne obowiązki:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego.

4. Przygotowywanie planów finansowych jednostki.

5. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej.

6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych     i finansowych.

7. Terminowe odprowadzanie zaliczek podatkowych i składek ZUS.

8. Opracowanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości.

9. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS i US.

11. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.

13.Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

15. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

16. Opracowanie niezbędnych instrukcji oraz zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej.

17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

 

Dodatkowe wymagania :

- umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi komputera ,
- znajomość obsługi Internetu, obsługi urządzeń biurowych,
- dokładność i rzetelność,
- dobra organizacja pracy,
- odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy(CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy.

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

5. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie   o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7.Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach

ul. Aleje Lipowe 23, 26-670 Pionki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach ”

w terminie od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500

Dokumenty, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 6123359

Dyrektor

Ewa Glegoła

Jubileusz 80-lecia

Kalendarz

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30